(คลิป) ผลลัพท์ดี ลำเหมืองอกนก-พญาบ้านสัน สองลำเหมืองคอนกรีต ช่วยแก้น้ำท่วมและจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

 

เมื่อวันที่ผ่านมา คณะสื่อมวลชน เชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ “โครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้ประชาชนจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี” ณ ตำบลหนองแก๋ว และตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้สำรวจและติดตามผลการดำเนินงานการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ลำเหมืองอกนก และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและป้องกันน้ำท่วม ลำเหมืองพญาบ้านสัน ซึ่งงานนี้มีนางสาวนิตยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง นำทีมเกษตรกร และนำท้องถิ่น ให้การบรรยาย

โดย โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ลำเหมืองอกนก หมู่ที่ 4 บ้านบวก ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เดิม ลำเหมืองอกนก เป็นลำเหมืองสำคัญเส้นหนึ่งในตำบลหนองแก๋ว ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตครอบครัวของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านอุปโภคและบริโภค มีสภาพเดิมเป็นลำเหมืองคันดิน มักมีหญ้าและวัชพืชขึ้นกีดขวางทางน้ำ ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ในฤดูน้ำหลากมักเกิดคันตลิ่งทรุดตัว ทำให้ถนนเลียบลำเหมืองเกิดความเสียหายและเป็นอันตรายกับประชาชนที่สัญจรไปมา ดังนั้นเกษตรกรชาวบ้านบวก หมู่ 4 ตำบลหนองแก๋ว จึงขอให้ทางอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และมีแหล่งเก็บน้ำตลอดทั้งปี เป็นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์จากลำเหมืองอกนก ตลอดจนป้องกันการพังทลายของคันตลิ่งที่สร้างความเสียหายให้กับถนนเลียบลำเหมืองดังกล่าว

ซึ่งการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ลำเหมืองอกนก นั้นสร้างขึ้นด้วยขนาดภายในรางกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ผนังรางหนา 0.12 เมตร และระยะความยาว 288 เมตร

หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กอกนก สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังทำให้เกษตรกรในพื้นที่ และชาวบ้านได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างทั่วถึง โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 1,900 คน / 500 ครัวเรือน

 

ส่วนโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและป้องกันน้ำท่วม ในเขตลำเหมืองพญาบ้านสัน ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ลำเหมืองพญาบ้านสัน ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง มีความสำคัญต่อประชาชนในพื้นที่ในการใช้เพื่ออุปโภคและป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากชาวบ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลสบแม่ข่า มีพื้นที่ติดแม่น้ำปิงและอยู่ส่วนปลายลำเหมืองพญาบ้านสัน มักเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรในช่วงฤดูน้ำหลากมาอย่างต่อเนื่อง และมักท่วมขังเป็นเวลานานสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร และสร้างความเดือดร้อนต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า จึงมีความจำเป็นต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและป้องกันน้ำท่วม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยระบายน้ำที่ท่วมขังพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตร ให้ลงสู่แม่น้ำปิงโดยเร็วที่สุด ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำจากลำเหมืองพญาบ้านสันเพื่อการอุปโภคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและป้องกันน้ำท่วม ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขนาดกว้าง 2.50 เมตร สูง 2.20 เมตร และยาว 53 เมตร

ซึ่งโครงการก่อสร้างนี้ได้ส่งผลลัพท์ที่ดี ช่วยระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปิงได้เร็วขึ้น ทำให้ปัญหาน้ำท่วมสวนลำไยของเกษตรกรและถนนในพื้นที่หมดไป เกิดประโยชน์ในวงกว้างถึง 2,600 ไร่ และประชาชน 2,550 คน / 320 ครัวเรือน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *