1 ปี 1 ครั้ง เชิญร่วมทำบุญใหญ่ เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย จาริกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา บนดอยถิ่นทุกรกันดาร ปีที่ 5

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ 1 ปี 1 ครั้ง เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย จาริกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนา บนดอยถิ่นทุกรกันดาร ปีที่ 5 (1 แชร์ 1 พลังบุญ เพื่อเป็นกุศลแก่ชีวิต) เป็นการเดินธุดงค์ไปตามป่าเขา รวมระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ออกเดินธุดงค์ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม 2562

พระปลัดประทิน วรสทโธ ผู้ประสานงานวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอฝากเจริญพรญาติโยมชาวพุทธทุกท่าน ร่วมกันทำบุญใหญ่ 1 ปี 1 ครั้ง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์คณะพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย จาริกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยถิ่นทุกรกันดาร ปีที่ 5 (1 แชร์ 1 พลังบุญ เพื่อเป็นกุศลแก่ชีวิต) เนื่องจากปลายเดือนนี้ จะมีพระภิกษุสามเณรในโครงการพระธรรมจาริก วัดศรีโสดา พระอารามหลวง และวัดวิเวกวนาราม จำนวน 219 รูป รวมคณะอุบาสกติดตามอีกประมาณ 250 รูป/คน ออกเดินธุดงค์ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคม 2562 นี้ เป็นการเดินธุดงค์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ เขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก นับเป็นปีที่ 5 ของโครงการธุดงค์ธรรมะห่มดอย เพื่อให้พระภิกษุสามเณรปลีกวิเวกฝึกฝนตนเอนในป่า นำความรู้ที่ได้ศึกษาด้านปริยัติไปสู่การปฏิบัติ ฝึกข้อวัตรในการออกธุดงควัตรปฏิบัติธรรม และฝึกฝนตนเองให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และเพื่อประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยภูเขา

การเดินธุดงค์ในปีนี้ เป็นการเดินไปตามป่าเขา รวมระยะทางกว่า 300 กิโลเมตร ผ่านแม่น้ำ ขึ้นเขาสูง ลงห้วย เจออุปสรรคมากมาย ทั้งหนาม ต่อไม้ ก้อนหิน เดินเท้าเฉลี่ยวันละ 20-30 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่ออกธุคงค์เป็นสามเณรนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ ขณะเดินธุดงค์พระสงฆ์สามเณร จะต้องพบเจอกับความยากลำบากและปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งแดด ฝน และอากาศที่หนาวเย็น ต้องเดินในป่าและนอนในป่า และในการเดินไปตามป่าตามดอยบางครั้งก็ผ่านหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ไปบิณฑบาตอาหาร น้ำปานะก็ไม่เพียงพอ บางพื้นที่ไม่ผ่านบ้านผู้คนก็อยู่ในป่า ต้องทำภัตตาหารถวายทั้งอีกทั้งยารักษาโรคต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลพระธุดงค์ที่อาพาธหรือเจ็บป่วยระหว่างทางก็มีความจำเป็นอย่างมาก

สำหรับญาติธรรมทุกท่านสามารถร่วมบุญอุปถัมภ์เครื่องบริขารและสิ่งของจำเป็น แก่คณะพระธุดงค์ธรรมะห่มดอย ตามรายการทำบุญดังนี้ 1) เป็นเจ้าภาพชุดกลดธุดงค์ ชุดละ 2,000 บาท (ย่ามธุดงค์ ร่มกลด มุ้งกลด อาสนะ ผ้าเช็ดบาตร เชือก ผ้าปู) ต้องการเจ้าภาพ 160 ชุด 2) เป็นเจ้าภาพชุดไหมพรมกันหนาว ชุดละ 430 บาท (หมวก อังสะกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า และผ้าห่มนานโนที่สามารถใช้ห่มและคลุมตัวสวดมนต์และนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมได้) 3) ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพชุดยาเวชภัณฑ์ ชุดใหญ่พร้อมกระเป๋า ชุดละ 9,000 บาท ต้องการ 5 ชุด และ 4) ร่วมบุญกองบุญทุกอย่างๆในโครงการธุดงค์ธรรมะห่มดอย ได้แก่ ค่ารองเท้า คู่ละ 70 บาท ไฟฉาย กระบอกละ 150 บาท และเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น พระธุดงค์อาพาธหนักระหว่างทาง จัดทำภัตตาหารเพิ่มในกรณีที่พักปักกลดในป่าหรือหมู่บ้านเล็กๆภัตตาหารไม่เพียงพอ และค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังขาดตามกำลัง

หรือญาติดยมจะสามารถร่วมบุญโอนผ่านบัญชี ได้ที่ 1) ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 061-8-57155-6 ชื่อบัญชี พระประทิน วรสทฺโธ
พร้อมเพลย์ 0903241735 2) ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 667-0-09890-1 ชื่อบัญชี พระอรุณเมธี พุทธิภัทรานันท์ หรือพร้อมเพย์ เบอร์ 086-118-6890 และ 3)ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์)สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 667-407717-6 ชื่อบัญชี วัดศรีโสดา (ธรรมะห่มดอย) สามารถติดต่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดที่ โทรศัพท์ 090-324-1735 (พระปลัดประทิน) โทรศัพท์ 086-118-6890 (พระดร.อรุณเมธี) โทรศพท์ 053-218-996/ 094-012-7234 (สำนักงานวัดศรีโสดา พระอาราม
หลวง )ร่วมบุญแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ เพื่อให้พระธุดงค์ท่านอนุโมทนาแผ่เมตตาบุญในช่วงธุดงค์ โดยส่งมาทางไลน์ ไอดีไลน์ : ph.pratin735 (พระปลัดประทิน วรสทฺโธ)
หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหน่อยภาษี กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ มาที่ไอดีไลน์ sapanboon-srisoda (สะพานบุญชื่อวัดศรีโสดา พระอารามหลวงเฟสบุ๊ค: Thammahomdoi buddhism. เพจ: พระปลัดประทิน วรสทฺโธ เพจ: วัดศรีโสดาพระอารามหลวง) หากประสงค์จัดซื้อเอง สามารถนำมาถวายหรือส่งมาได้ที่วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 (ธุดงค์ธรรมะห่มดอย) โทรศัพท์ 053-218996 , 094-012-7234 จะปิดบุญในทุกรายการวันที่ 9 ธันวาคม 2562

การทำอุปัฏฐากอุปถัมภ์พระธุดงค์ย่อมได้รับบุญ ดังนี้เดินทางไปในทิศทางใดก็จะถึงจุดหมายโดยปลอดภัย ด้วยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองรักษา เป็นผู้ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย ก็จะระงับดับหายไป จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลและเคารพยกย่องเชิดชู และเป็นผู้มีชื่อเสียงในทางที่ดี ทำการงานสิ่งใดก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้โดยง่าย ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรมาขัดขวาง บุญส่งหนุนให้ถึงมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติในอนาคตอันใกล้นี้ ทุกท่านสามารถร่วมเป็นสะพานบุญ #แชร์บอกต่อ ถึงคนที่ท่านรัก คนที่รู้จัก เพื่อได้บุญอานิสงค์แห่งบุญนี้ร่วมกัน ถือว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่แล้ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *