“แบงค์ชาติ” เผย ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือเดือนธันวาคม 2562 หดตัวอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย

ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ หดตัวจากเดือนก่อน โดยการบริโภคหดตัวทั้งการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนและใช้ในชีวิตประจำวัน รายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตพืชหลัก เพราะกระทบแล้งในช่วงเพาะปลูก ภาคอุตสาหกรรมหดตัวตามการผลิตหมวดอาหาร เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรลดลง การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวทั้งด้านการก่อสร้างและการผลิต การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่องตามรายจ่ายลงทุนเป็นหลัก ส่วนการท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยถึง เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือว่า อัตราการว่างงานลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสด ทางด้านภาคการเงินเดือนพฤศจิกายน 2562 ขยายตัวทั้งเงินฝากและสินเชื่อใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยรายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมีดังนี้

การอุปโภคบริโภคเอกชนหดตัว โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนหดตัวต่อเนื่องตามยอดจดทะเบียนรถทุกประเภท จากกำลังซื้อยังอ่อนแรงและการระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ทางด้านการใช้จ่ายสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลับมาหดตัวในเดือนนี้ โดยเฉพาะในหมวดสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนและเครื่องประทินโฉมที่ขยายตัวมากในช่วงก่อนหน้าแล้ว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางการน้อยแผ่วลง

ภาคบริการด้านการท่องเที่ยวชะลอลง ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ลดลงจากหลายปัจจัย อาทิ ชะลอการเดินทางจากเดือนนี้เป็นเดือนหน้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน ส่วนชาติอื่นยังขยายตัว สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ขยายตัวชะลอลง และอัตราการเข้าพักของโรงแรมในภาคเหนือใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยขยายตัวเล็กน้อยและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สะท้อนจากจำนวนผู้เยี่ยมเยือนของภาคเหนือ

รายได้เกษตรกรหดตัว ตามด้านผลผลิตพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพราะได้รับความเสียหายจากภาวะแล้ง ขณะที่ด้านราคาชะลอตัวลง โดยราคาอ้อยโรงงานต่ำกว่าปีก่อนตามราคาในตลาดโลก ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หดตัว เนื่องจากตลาดชะลอการรับซื้อและบางส่วนหันไปใช้วัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกแทน ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวและไข่ไก่ขยายตัวเพราะปริมาณผลผลิตน้อยกว่าปีก่อน ทางด้านราคาไก่เนื้อยังขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดต่างประเทศ

การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว ตามการผลิตในหมวดอาหารเนื่องจากปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรลดลง อาทิ ข้าว และอ้อย ขณะที่หมวดอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามความต้องการจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในหมวดเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและออกผลิตภัณฑ์ใหม่

การลงทุนภาคเอกชนยังหดตัว โดยการลงทุนภาคก่อสร้างหดตัวต่อเนื่อง ตามการลดลงของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างทั้งในและนอกเขตเทศบาล โดยเฉพาะเพื่อการพาณิชย์อุตสาหกรรม และโรงแรม รวมทั้งยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างลดลงเช่นกัน ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตหดตัวต่อเนื่องเช่นกัน สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักร และยอดจดทะเบียนรถบรรทุกที่ยังหดตัว

การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง เป็นผลจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ยังไม่ประกาศใช้ ทำให้การใช้จ่ายงบลงทุนหดตัวมากในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อย่างไรก็ดีรายจ่ายประจำขยายตัวในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปตามเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาและหมวดงบรายจ่ายอื่นของงบกลาง โดยการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน

มูลค่าการค้าผ่านชายแดน การส่งออกในรูปเงินบาทขยายตัวต่อเนื่อง จากการส่งออกผลไม้ยางและผลิตภัณฑ์ไปจีน รวมทั้งเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ไปเมียนมา ส่วนทางด้านการนำเข้าหดตัว ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปสูงขึ้นจากเดือนก่อนเป็นร้อยละ 1.7 ตามราคาอาหารสด เช่น ข้าวสารเหนียว ผักและผลไม้ ส่วนอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้วลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 1.0

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดสินเชื่อคงค้าง 1,351.2 พันล้านบาท ขยายตัวตามสินเชื่อเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมทั้งสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ ทางด้านเงินฝากมียอดรวม 1,250.2 พันล้านบาท โดยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวในทุกประเภท ประกอบกับเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวจากเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเป็นสำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *