มทร.ล้านนา จรดปากกาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

ชาว มทร.ล้านนา ร่วมยินดี และขอบคุณสภามหาวิทยาลัย เลือก “จัตตุฤทธิ์” นั่งอธิการบดี

ที่ประชุมสภามหาวิทยา

Read more