3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ นักสัตวบาลดีเด่นประเภทต่างๆ ประจำปี 2563 จาก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยรางวัลเชิดชูดเกียรติจาก สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานเด่นต่อวงการปศุสัตว์ แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ รางวัลนักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาชีพ รางวัลผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น โดยบุคคลคุณภาพของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล ดังนี้

“รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี)

“รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ” รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี) เป็นผู้มีผลงานวิจัยชุดโครงการการผลิตโคพื้นเมือง และชุดโครงการการขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโคไทย จากองค์ความรู้ที่ได้นำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์โคเนื้อไทยทั้งระบบ จนได้รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. มีผลงานวิจัยเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ร่วมริเริ่มและผลักดันให้เกิดภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์ นับได้ว่ามีผลงานศึกษาวิจัยเป็นประโยชน์ต่อวงการปศุสัตว์ก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ของประเทศอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สมควรได้รับรางวัล นักสัตวบาลดีเด่น (สายวิชาการ) ประจำปี 2563

“รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศิริ” ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

“รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ศิริ” ข้าราชการบำนาญ อดีตคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทในการก่อตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วยเห็นความสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สมัยใหม่ เป็นวิทยากรด้านผลิตสัตว์แก่ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นับได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ มีผลงานดีเด่นก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อวงการปศุสัตว์เป็นที่ยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางของสังคม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการปศุสัตว์ไทย ประจำปี 2563

“นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

“นางสาวอชิรญา เกาะแก้ว” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ที่มีความมุมานะในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี ประพฤติดี เป็นนักกิจกรรม เป็นผู้นำองค์กรนักศึกษา ทำงานเพื่อส่วนรวม มีผลงานชนะการแข่งขันด้านสัตวศาสตร์และปศุสัตว์หลายรายการ สมควรได้รับรางวัลยุวสัตวบาลดีเด่น ประจำปี 2563

สำหรับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ทางสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *