เชียงใหม่ บูรณาการป้องกันการลักลอบตัดไม้ พร้อมเปิดยุทธการปราบปรามการทำลายป่า สนธิกำลังพลออกปฏิบัติการลาดตระเวน

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า พร้อมเปิดยุทธการปราบปรามการลักลอบทำลายป่า สนธิกำลังพลกว่า 400 นาย ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่ ย้ำสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ที่ห้องประชุมสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยับยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนธิกำลังจากทุกภาคส่วนซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดไม้ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎรให้มากขึ้น ตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญ เกิดความรักความหวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ขณะเดียวกันให้มีการจัดตั้งแนวร่วมภาคประชาชนหรือสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ พร้อมกับส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็นประจำ

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ปัจจุบันไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามาป้องกันและปราบปราม เพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดกฎหมายเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า โดยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนทุกคน รวมถึงชาวบ้านที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ป่าให้ทราบถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสนธิกำลังพลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า 400 นาย

ซึ่งสถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นขบวนการ มีนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าสภาพสมบูรณ์มากกว่า 9 ล้านไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการระงับยับยั้งหรือหยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าดังกล่าว จำเป็นต้องเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยการสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ในการเปิดยุทธการฯนี้ ได้ปล่อยกำลังพล เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำนวนกว่า 400 นาย ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิ ปกครองอำเภอเชียงดาว, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335, สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว, สถานีตำรวจภูธรนาหวาย และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสิ่งของยังชีพให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วยสำหรับใช้ในการออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *