รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาระบบการบริหารทางการแพทย์โรงพยาบาลสันป่าตอง ตามโครงการคุซะโนะเนะ

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การส

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถตู้พร้อมลิฟท์ยกรถเข็นวีลแชร์ สำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

“รัฐบาลญี่ปุ่น” สนับสนุนรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พิธีส่งมอบรถ “

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารหอพัก

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนเพื่อจัดหารถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุ ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

“รัฐบาลญี่ปุ่น

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

พิธีส่งมอบอาคารเรียน

Read more

รัฐบาลญี่ปุ่น สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

พิธีส่งมอบอาคารเรียน

Read more