รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยสั่งการให้ทุกกรมบูรณาการร่วมกันในทุกด้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกิน”

การมอบนโยบายในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำใน 4 เรื่องสำคัญ คือ การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝน ปี 2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ มุ่งเน้นให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวร่วมในการฟื้นฟูและปลูกป่า การดำเนินงานในส่วนของโครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ให้เร่งรัดการอนุญาตใช้พื้นที่ของโครงการหลวง 39 พื้นที่ และทำการสำรองข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎร พร้อมวางแผนการจัดการขยะและน้ำเสียที่เกิดในพื้นที่ รวมถึงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน ตามโครงการ คทช. ให้ทำการกำหนดเป้าหมายการสำรวจพื้นที่ในปี 2563-2565 ให้ชัดเจน พร้อมหารือภาคประชาชนและนักวิชาการ เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสม โดยให้เจรจาคืนพื้นที่และทำแผนร่วมกับชุมชนแบบ Nan Sandbox มาใช้ในการจัดที่ดินลุ่มน้ำ 1 และ 2 เตรียมความพร้อมในการปลูกป่าฟื้นฟู และลงพื้นที่สำรวจความต้องการ และคาดการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่จะเกิดขึ้น เพื่อวางแผนงานรองรับ และเรื่องสุดท้ายคือ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจและตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากไฟป่าทั้งประเทศให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ และจัดทำเป็นแผนที่รายแปลง เพื่อฟื้นฟูและปลูกป่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งให้เสนอแผนงานโครงการและขั้นตอนการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง รวมทั้งร่วมปลูกป่าในฤดูฝน

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกระทรวงฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ การดำเนินงานโครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสียหายจากไฟป่า ซึ่งทุกภาคส่วนได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอน ทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *