“There is No Planet B”… เพราะ “โลกใบนี้มีแค่ดวงเดียว” เซ็นทรัลพัฒนา ชวนทุกคนเดินหน้าภารกิจระดับโลก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นร่วมกัน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ตแห่งแรกของไทย ชวนคนไทยและทุกภาคส่วน สร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เดินหน้าภารกิจระดับโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีขึ้น “BetterPlanet” ด้านการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่การจัดการพลังงานและเศรษฐกิจหมุนเวียน ชูจุดแข็งในการเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกที่ของประเทศ กว่า 33 สาขา ทุกภูมิภาคทั่วไทย หากทุกภาคส่วนจับมือร่วมกัน เชื่อว่าสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เตรียมเดินหน้าร่วมมือกับองค์กรและตัวแทนนานาชาติ สำนักนโยบายสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดในจังหวัดต่างๆ เร่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับประเทศให้เกิดขึ้นจริง

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เซ็นทรัลพัฒนา มองว่า ความยั่งยืนของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการดำเนินธุรกิจ เป็นเรื่องเดียวกัน โดยถือเป็นภารกิจสำคัญที่เราต้องขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้มากที่สุด เพราะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เราจึงเดินหน้าทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมโลกที่ดีขึ้น BetterPlanet โดยมีเป้าหมายในการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และเพิ่มปริมาณพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยพัฒนาเมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืนและลดผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก”

โดยบริษัทฯได้ริเริ่มและดำเนินโครงการ Journey to Zero ที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยการดำเนินงานใน 3 มิติที่สำคัญ ดังนี้

1.Collaborative Waste Management: การจัดการขยะร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ โดยตั้งเป้าลดขยะฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 50 ของปริมาณขยะทั้งหมดและบริษัทฯ มุ่งที่จะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ง่าย ผ่านการแยกขยะผ่านจุดขยะคัดแยก Recycle Station ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ผ่านโครงการ “ทิ้งดี” ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่การแยกประเภทขยะ การจัดเก็บไปจนถึงการนำขยะแต่ละประเภทไปบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็น Circular Economy โดยการผนึกกำลังกับพันธมิตรและคู่ค้าร่วมกันพัฒนากระบวนการดำเนินการอย่างครบวงจร อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ จัดทำโครงการ “มือวิเศษ x วน” โดย PPP Plastics, ร่วมกับ AIS จัดการขยะ E-waste, ร่วมกับโค้ก (ประเทศไทย) คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อแปรรูปใหม่, ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคีผู้ประกอบการอาคารบนถนนรัชดาฯ ในการคัดแยกขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “Care The Whale” เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตั้งเป้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ ด้วยการรีไซเคิลเสาเข็ม จำนวน 2,000 ตัน ซึ่งเท่ากับ 20% ของปริมาณทั้งหมด นำร่องแล้วที่เซ็นทรัล ศรีราชา โดยความร่วมมือกับ SCG

2.Efficient Water Management: การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยตั้งเป้าเพิ่มปริมาณน้ำรีไซเคิลให้ได้ร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้น้ำภายในศูนย์การค้า ซึ่งมีการดำเนินการภายใต้แนวคิด Reduce – Reuse – Recycle ตั้งแต่การกำหนดมาตรฐานการออกแบบระบบการใช้น้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ การกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการรณรงค์และการจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่ากับร้านค้าและลูกค้าที่มาใช้บริการศูนย์การค้า

3.Sustainable Energy Management: การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัทฯ ร้อยละ 20 และเป้าหมายการใช้พลังงานทางเลือกในทุกศูนย์การค้า โดยบริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงทั้งการออกแบบอาคารที่ประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และการบริหารระบบการใช้พลังงาน ทำให้การอัตราการใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่องและได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ติดตั้ง Solar Rooftop ในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

บริษัทฯ ยังเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชน โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในศูนย์การค้าที่จะสร้างขึ้นในอนาคตให้มากกว่า 10% ของพื้นที่ทั้งหมด อาทิ ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค, เซ็นทรัล จันทบุรี, เซ็นทรัล อยุธยา และ เซ็นทรัล ศรีราชา เพื่อช่วยสร้างออกซิเจนและกรองฝุ่นละอองให้ผู้มาใช้ชีวิตรอบศูนย์การค้า และยังเป็นการเอื้อต่อการสร้างแหล่งอยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในเมือง (Urban Wild Life) เช่น นก แมลง กระรอก อีกทั้ง ยังมีแนวคิด “เปลี่ยนพื้นที่รอการก่อสร้างเป็นพื้นที่สีเขียวและเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร” ซึ่งริเริ่มนาร่องแล้วบนที่ดินของบริษัท G Land ที่เซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ ในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ เมื่อสถานการณ์โควิดมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ทั้งนี้เซ็นทรัลพัฒนาขออาสาเป็น “ผู้ประสานและแสวงหาความร่วมมือ” สร้างเครือข่ายขับเคลื่อนอย่างเป็นองค์รวมในทุกระดับ ทั้งระดับภาคประชาชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคเอกชน และ ภาครัฐ อย่างครบวงจร เพราะปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก คือ ความเชื่อมโยงในระดับนโยบายและภาคปฏิบัติ เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล

ตลอด 40 ปี เซ็นทรัลพัฒนาเป็น “องค์กรต้นแบบภาคเอกชนที่ดี” ในการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนกับคนทุกกลุ่ม โดยผนวกเรื่องของความยั่งยืนเข้าไปในกลยุทธ์การทำธุรกิจ มีเป้าประสงค์ขององค์กรที่ชัดเจนในการมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสาหรับทุกคน จนได้รับการเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI จึงเปรียบเหมือนผู้เล่นระดับโลก (Global Player) ในด้าน Sustainability

ปัจจุบัน เซ็นทรัลพัฒนา ได้นำแนวทาง Sustainable Development Goals หรือ SDGs ระดับนานาชาติ 5 ประการในการจัดการที่ยั่งยื่นด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น มาปรับใช้ในธุรกิจ ซึ่งทุกข้อล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ได้แก่ เป้าหมายที่ 6: การจัดการน้าและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy) เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities & Communities) เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption & Production) และ เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *