ลำปางคว้า 2 รางวัลระดับประเทศ การประกวดรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 ระดับดีและระดับสมควรได้รับการเผยแพร่

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 โดยในประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลถึง 2 แห่ง ได้แก่ “วิหารโคมคำ” วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับรางวัลในระดับดี และ”บ้านป่องนัก” ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ได้รับรางวัลระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ โดยทั้ง 2 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าชมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

“วิหารโคมคำ” ได้รับรางวัลระดับดี ตั้งอยู่ที่ วัดพระธาตุเสด็จ ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง วัดพระธาตุเสด็จเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง ดังชื่อว่าวัดพระธาตุนั้นมีที่มาว่าเป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ ในจังหวัดลำปางมีเพียง 2 วัด คือวัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระธาตุเสด็จ มีตำนานกล่าวว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวี อุโบสถและวิหารต่างๆ เช่น วิหารสุวรรณโคมคำ (วิหารพระพุทธ) วิหารจามเทวี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดแต่ยังคงสภาพศิลปะโบราณให้เห็นได้อยู่จนปัจจุบัน

วิหารโคมคำ เป็นวิหารที่มีหลักฐานปรากฏประวัติการสร้างในเอกสารประวัติศาสตร์พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง ซึ่งกล่าวว่า พระเจ้าหอคำดวงทิพย์เจ้าผู้ครองนครลำปางและราชเทวี ได้สร้างวิหารหลังนี้ขึ้นในปีพุทธศักราช 2366 โดยให้ชื่อวิหารหลังนี้ว่า วิหารโคมคำ และถวายนามพระพุทธรูปประธานในวิหารว่า “พระพุทธรูปพระธาตุเสด็จ” โดยวิหารที่มีลักษณะโถงแบบล้านนาเปิดกว้าง แต่ด้วยผ่านกาลเวลามาเป็นเวลานาน ในปีพุทธศักราช 2500 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ขึ้น ซึ่งได้มีการก่อผนังวิหารขึ้นมาปิดบริเวณวิหารโดยรอบ ทำให้รูปแบบวิหารเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นวิหารแบบปิดดังปรากฏในปัจจุบัน ลักษณะภายนอกของวิหารโคมคำมีลักษณะเป็น

หลังคาซ้อน 3 ชั้นประกอบด้วย ช่อฟ้า บ้านลม หน้าแหนบ โก่งคิ้ว แผงแล ปากแล และบ่าง มีลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาชัดเจน โดยในภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปพระธาตุเสด็จเป็นประธานบนฐานชุกชี วิหารมีเสาไม้กลมขนาดใหญ่ประดับตกแต่งลวดลายอย่างงดงามลวดลายที่ปรากฏเป็นรูปแบบงานวิจิตรกรรมที่เรียกว่า “ลายคำ” สวยงามน่าชม นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดดังกล่าวยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น องค์พระธาตุเสด็จ ที่ตั้งตระหง่านกลางวัดมีความสวยงามลักษณะเด่นแบบล้านนาด้านในมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ เจ้าพ่อกุมภัณฑ์สองพี่น้อง ที่ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าขอพรเรื่องหน้าที่การงานมักประสบความสำเร็จดังหวัง รวมไปถึง พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุเสด็จ ที่รวบรวมสิ่งของทั้งพระเครื่องโบราณ พระพุทธรูปโบราณ คัมภีร์ใบลาน เครื่องมือเครื่องใช้เก่าแก่ไว้ในสถานที่แห่งนี้

การเดินทาง : เดินทางไปตามเส้นทางลำปาง-งาว จากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 19 กิโลเมตร แยกซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 617-618 เข้าไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร

“บ้านป่องนัก” ได้รับรางวัลระดับสมควรได้รับการเผยแพร่ ตั้งอยู่ในเขตค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดูแลโดยทหารมีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งเปิดบริการให้ประชาชนสามารถเข้าไปชมได้ โดย บ้านป่องนัก นั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 โดยกรมยุทธการทหารบก และควบคุมการก่อสร้างโดยพันโท พระมหาณรงค์เรืองเดช ผู้บังคับกองทัพที่ 1 กรมทหารราบที่ 17 ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปกว่า 16,000 บาท เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินมณฑลพายัพ แลเป็นที่ทรงประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือ ในปีพ.ศ.2501 โดยคำว่า “ป่อง” เป็นภาษาคำเมือง แปลว่า “ช่อง” คำว่า “นัก” หมายถึง จำนวนมาก ดังนั้นคำว่า “บ้านป่องนัก” จึงหมายถึง บ้านที่มีช่องหน้าต่างจำนวนมาก

ตัวบ้านสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบคลาสสิค สมัยกรีกผสมสถาปัตยกรรมไทย มีลักษณะเป็น อาคารไม้ 2 ชั้นยกพื้นเตี้ย มีหน้ามุขแบบ 5 เหลี่ยม จำนวน 5 มุข มีช่องลมลายฉลุที่เรียกว่าขนมปังขิง (gingerbread) หน้าต่าง เป็นบานเกล็ดไม้อยู่รายล้อมรอบบ้าน มีจำนวนมากถึง 250 บาน และมีช่องหน้าต่างกว่า 469 ช่อง มีบันไดจำนวน 2 บันได ได้แก่ บันไดด้านหน้าสำหรับเจ้านาย ส่วนบันไดด้านหลัง สำหรับข้าราชบริพาร ภายในบ้านป่องนักได้มีการแสดงเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดลำปาง และศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งอาวุธยุทธภัณฑ์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และเครื่องใช้สมัยสงครามและของทหารกล้าในอดีตในแต่ละสมรภูมิ อีกทั้งเครื่องใช้ส่วนพระองค์อีกจำนวนหนึ่ง ภายในบ้านยังคงสภาพห้องทรงงาน ห้องเสวย ห้องบรรทม ซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ปัจจุบัน บ้านป่องนัก ยังมีจัดให้มีจุดถ่ายภาพที่สวยงามเข้ากับยุคสมัย รวมไปถึงจัดให้มีร้านกาแฟบริการ สามารถจิบกาแฟชมบรรยากาศความสวยงามของบ้านป่องนักไปด้วยได้ตามโต๊ะเก้าอี้ที่จัดไว้ให้

การเดินทาง : เดินทางไปตามเส้นทางลำปาง-งาว จากตัวเมืองลำปาง ประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบค่ายสุรศักดิ์มนตรี อยู่ตรงข้ามกับ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี

ททท.สำนักงานลำปาง ขอแสดงความยินดี กับ “วิหารโคมคำ” วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง และ”บ้านป่องนัก” ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม ประจำปี 2566 ในประเภท ก. งานอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชน ซึ่งได้รับรางวัล “ระดับดี” และ “ระดับสมควรได้รับการเผยแพร่” จาก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มา ณ ที่นี้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานลำปาง โทรศัพท์ 054-222214 โทรสาร 054-222216 Email address: tatlampang@tat.or.th ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ที่แฟนเพจ : ททท.สำนักงานลำปาง และ เว็บไซด์ www.tourismlampang-lamphun.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *